Phim tài liệu: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Read more »

Phất cao ngọn cờ thi đua kháng chiến, kiến quốc

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng và... Read more »

Viện Huân chương – cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên về khen thưởng

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Ngay từ những ngày đầu lãnh đạo chính quyền... Read more »

Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ 1966

Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước tại Hà Nội 1966 Đại hội của những người chiến thắng         Giữa thủ đô... Read more »

Hồ Chủ tịch chào mừng các anh hùng và chiến sĩ thi đua

Hồ Chủ tịch chào mừng các anh hùng và chiến sĩ thi đua tại Đại hội Thi đua Toàn quốc lần thứ 2 Thưa các đồng chí, Tôi thay... Read more »

Bài nói chuyện về “Thi đua ái quốc với chủ nghĩa anh hùng mới” của đồng chí Trường Chinh

THI ĐUA ÁI QUỐC VÀ CHỦ NGHĨA ANH HÙNG MỚI I. NHỮNG NGƯỜI CON YÊU QUÝ CỦA DÂN TỘC Mấy hôm nay chúng ta đã nghe các chiến sĩ... Read more »