Đối tượng thu thập

1. Đối tượng thu thập cung lao động

Điều 6 thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH: "Đối tượng được thu thập là người từ 15 tuổi trử lên đang thực tế thường trú tại địa bàn nơi thực hiện thu thập thông tin"

Cách phân biệt cư trú, thường trú, tạm trú, lưu trú từ 01/7/2021

Căn cứ:

- Luật Cư trú 2020

- Thông

Xem chi tiết..

Đang xem : 2