Phiếu thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động

Số nhà, tên đường, khu phố, thôn, ấp
# Vị trí việc làm Số lượng Nữ


Hướng dẫn ngắn: chọn vị trí việc làm cần tuyển dụng, nhập số lượng của vị trí cần tuyển, nhập số lượng lao động nữ (trong tổng số cần tuyển của vị trí việc làm) sau đó nhấn nút Thêm vị ví cần tuyển

Nhập mã bảo mật bạn nhìn thấy dưới đây...
logo

Phiếu đã thu thập

  1. 1636599